Per avere a disposizione tutte le funzionalità di questo sito è necessario abilitare Javascript. Qui ci sono tutte le istruzioni su come abilitare JavaScript nel tuo browser.
  Vittorio Civitillo  

 

il Dialetto di Gioia Sannitica

 
  L'IMPRONTA LATINA IN UN DIALETTO ALTO CAMPANO  
  Home Siti Consigliati Pubblicazioni Servizi  

 

 

 

Latino e Dialetto

Il nome in dialetto

Maschili dalla II declinazione latina

 

Vittorio Civitillo

 

Nomi maschili in dialetto dalla II declinazione latina

  

Maschili da maschili latini, tipo amīcu(m) amicu ‘amico’

Maschili da femminili latini, tipo fāgu(m) favu ‘faggio’

Maschili da neutri latini, tipo venēnu(m) vëlénu ‘veleno’

 

Sono maschili in dialetto nomi provenienti dalla II declinazione che erano maschili anche in latino:  amīcu(m) amicu ‘amico’; parte dei neutri: consĭlĭu(m) cunsigliu ‘consiglio’; alcuni femminili (in prevalenza nomi di piante): cŭpressu(m) cipréssu ‘cipresso’. Un buon numero di neutri latini, divenuti maschili in italiano, sono rimasti invece neutri anche in dialetto: vīnu(m) vinu ‘vino’. Ad essi è dedicato un capitolo a parte, pertanto non compaiono nella tabella seguente.

 

Latino Dialetto Italiano
Maschili Maschili Maschili
II declinazione Sing -u Plur -i Sing -o Plur -i
amīcu(m) amicu amici amico amici
annu(m) annu anni anno anni
arātru(m) aratu arati aratro aratri
caballu(m) cavagliu cavagli cavallo cavalli
caelu(m) célu céli cielo cieli
campu(m) campu campi campo campi
carru(m), m., n. carru carri carro carri
cŏrvu(m) córvu córvi corvo corvi
cunicŭlu(m) cunigliu cunigli coniglio conigli
diabŏlu(m) riàulu riàuli diavolo diavoli
discĭpŭlu(m) riscibbulu riscibbuli discepolo discepoli
fīlĭu(m) figliu figli figlio figli
fringĭllu(m) frungigliu frungigli fringuello fringuelli
gallu(m) jagliu jagli gallo galli
gĕneru(m) jénnëru jénnëri genero generi
hŏrtu(m) órtu órti orto orti
iŭgu(m) juvu juvi giogo gioghi
lĭbru(m) libbru libbri libro libri
lupīnu(m) gliupinu gliupini lupino lupini
lŭpu(m) gliupu gliupi lupo lupi
mūlu(m) mulu muli mulo muli
nīdu(m) niru niri nido nidi
nōdu(m) nùrucu nùrëchi nodo nodi
ŏcŭlu(m) ócchiu ócchi occhio occhi
pedŭcŭlu(m) purucchiu purucchi pidocchio pidocchi
phasĕŏlu(m) fasùlu fasùli fagiolo fagioli
pĭlu(m) pilu pili pelo peli
pŏrcu(m) pórcu pórci porco porci
rastellum rastégliu rastégli rastrello rastrelli
rŭbu(m) ruvu ruvi rovo rovi
saccu(m) saccu sacchi sacco sacchi
scalpĕllu(m) scarpégliu scarpéegli scalpello scalpelli
sĕrvu(m) sèrvu sèrvi servo servi
sŏcĭu(m) sòciu sòci socio soci
sŏmnu(m) sónnu sónnu sonno sonni
tauru(m) tauru tauri toro tori
thrŏnu(m) trònu tròni trono troni
vĕntu(m) véntu vénti vento venti
vĕsperu(m) vèšpru véšpri vespro vespri
vitĕllu(m) vitégliu vitégli vitello vitelli
 
Latino Dialetto Italiano

Femminili

Maschili

Maschili

II declinazione

Sing -u Plur -i Sing -o Plur -i
carpĭnu(m) càrpënu carpëni carpino carpini
cŭpressu(m) cipréssu cipréssi cipresso cipressi
fāgu(m) favu favi faggio faggi
lōtu(m) lòtu lòti loto loti
ŏrnu(m) órnu órni orno orni
*ploppu(m) chiùppu chiùppi pioppo pioppi
vannu(m) vannu vanni vanno vanni
 
Latino Dialetto Italiano
Neutri Maschili Maschili
II declinazione Sing -u Plur -i Sing -o Plur -i
acĕru(m) lat. tardo acëru àcëri acero aceri
allĭu(m) agliu agli aglio agli
basĭu(m) vasu vasi bacio baci
castĕllu(m) castégliu castégli castello castelli
cŏllu(m), m. n. cógliu cógli collo colli
consĭlĭu(m) cunsigliu cunsigli consiglio consigli
dēbĭtu(m) rèbbëtu rébbëti debito debiti
desidĕrĭu(m) rësidèriu rësidèri desiderio desideri
exĕmplu(m) èsèmpiu èsèmpi esempio esempi
factu(m) fattu fatti fatto fatti
fenŭcŭlŭ(m) fënucchiu fënucchi finocchio finocchi
iudĭcĭu(m) juriggiu juriggi giudizio giudizi
iŭgu(m) juvu juvi giogo gioghi
mŏrbu(m) mòrbu mòrbi morbo morbi
pactu(m) pattu patti patto patti
pastĭnu(m) paštënu paštëni pastino pastini
perīcŭlu(m) përiculu përiculi përicolo përicoli
pĭru(m) piru piri pero peri
*pisĕllu(m) piségliu piségli pisello piselli
praemĭu(m) prèmiu prèmii premio premi
prĕtĭu(m)] prèzzu prézzi prezzo prezzi
remĕdĭu(m) rimèriu rimérii rimedio rimedi
saecŭlu(m) sèculu sèculi secolo secoli
saxu(m) sassu sassi sasso sassi
sĭgnu(m) signu signi segno segni
tonĭtrŭ(m)  trónu   tróni tuono tuoni
venēnu(m) vëlénu vëléni vëléno vëléni
vinētu(m) vignétu vignéti vigneto vigneti
vĭtĭu(m) vìzziu vìzzi vizio vizi
vōtu(m) vòtu vóti vóto vóti
trapētu(m) trappìtu trappìti trappeto trappeti

 

 

Copyright  ©2017 Vittorio Civitillo - Dialetto di Gioia Sannitca

La proprietà letteraria dei testi pubblicati appartiene agli autori

Ottimizzato con Internet Explorer.